Zásady zpracování osobních údajů


Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) jsou zveřejněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. Základní ustanovení

1.1.
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR”) je
A.M.E. služby s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,
adresa provozovny: Za Cukrovarem 976, Praha 9 - Čákovice,
IČ: 04169263,
e-mail: info@automotoservis.com,
web: www.automotoservis.com,
telefon: 266 316 639,
mobilní telefon: 724 998 571
(dále jako „my“).

1.2.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.
Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli např. přes formulář na našich webových stránkách, e-mailem nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.
Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Důvody zpracování osobních údajů

3.1.
Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. b) c) d) a f)
 • uzavření smlouvy a její plnění
 • fakturování služeb a vedení účetnictví
 • informování o změnách poskytovaných služeb
 • případné reklamace služeb
 • případného soudního sporu
 • informování vás v kritických situacích a při možném vzniku škody
 • vedení přehledu zákazníků a jejich vývojů v čase
 • vedení přehledu dodavatelů a jiných smluvních partnerů

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

4.1.
Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, pouze s následujícími výjimkami:
 • poskytovatelům ICT, poštovních a logistických služeb
 • našim externím spolupracovníkům a dodavatelům a to pouze za účelem plnění smlouvy

5. Doba uchovávání údajů

5.1.
Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu. Zpracováváme je po dobu vyřizování objednávek, nákupů a po dobu poskytování našich služeb. Poté si údaje uchováváme pro plnění zákonných povinností (účetnictví, daně apod.) a také z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů. Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník). Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

6. Vaše práva

6.1.
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.1. těchto podmínek,
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
6.2. Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud to nastane, informujeme vás o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Kontaktovat nás můžete e-mailem nebo písemně (čl. 1.1)

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1.
Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.
Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, přístup k nim je ošetřen zejména mechanicky (v uzamčené místnosti a v uzamčených skříních).

7.3.
Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.
Odesláním objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.
Jsme oprávněni tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. Všechny změny vždy zveřejníme na našich webových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
ONLINE OBJEDNÁVKA (Vyberte si jednoduše volný termín, který Vám vyhovuje.)

objednejte se online
Kontaktní formulář
(Nezávazně vyplňte, my se Vám obratem ozveme nebo se rezervujte online výše.)
Vaše jméno:
E-mail:
Telefon:
Dotaz:
Vozidlo:
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami zpracování osobních údajů
Napište číslici čtyři:


AutoMotoServis.com | Tel.: +420 770 601 001 | Za Cukrovarem 976, Praha 9 - Čakovice | Zásady zpracování osobních údajů
Created by obsah.info, 2013 - 2022